31 במאי 2008

פרשת נשא - יום ראשון

א. פרשת נשא היא הפרשה הגדולה ביותר בתורה. יש בה קעו פסוקים. גם בכל התנ"ך, הפרק הגדול ביותר הוא פרק קיט בתהלים שבו קעו פסוקים. גם בתורה שבעל פה, המסכת הגדולה ביותר בגמרא היא מסכת בבא בתרא שבה (בהשגחה פרטית) קעו דפים!

ג פעמים קעו = 528 = לב במשולש. והסימן: "מה גדלו מעשיך" = "למען ירבו ימיכם".

התבה הראשונה שבפרשת נשא היא "וידבר". התבה הראשונה בפרק קיט בתהלים היא "אשרי". התבה הראשונה במסכת בבא בתרא היא "השותפין". וידבר [= 6 פעמים 37] אשרי [= 7 פעמים 73] השותפין [= 23 פעמים 37] = 1584 = 9 פעמים 176 (קעו) = 3 פעמים 528!

המספר קעו הוא הנקודה האמצעית של נשא (המשולש של 26, שם הוי' ב"ה).

הסימנים שנתנו בעלי המסורה למספר הפסוקים בפרשת נשא הם: עמוס ועמינדב. שניהם מתחילים באותיות עם ("עם זו גאלת", "עם זו קנית" [שניהם בשירת הים; "עם זו גאלת... עם זו קנית" = כתר כתר = 5 פעמים במדבר, 248, חצי שמות חמשה חומשי תורה כנ"ל בפרשה הקודמת; יש כאן 16 = 4 בריבוע אותיות – הפנות: תקעו = 24 בריבוע, ממוצע כל אות = 12 בריבוע, הריבוע האמצעי: מזלא = 12 במשולש], "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" [1240 הנ"ל ועוד "עם זו יצרתי לי" = 2113 = 33 ב"השראה", ודוק]) = 5 פעמים 22, כאשר שאר האותיות של כל אחד (וס = ינדב) = 66 = 3 פעמים 22. והוא סוד "הגמל" – ה-ג (חתך הזהב של ח) מל ("וביום השמיני ימול [יחתוך] בשר ערלתו").

שרש הכל בפרשת נשא (שבחמשה חומשי תורת משה – "לית מילתא דלא רמיזא באורייתא"), כמובן. והנה, יש בפרשת נשא ג נשיאות: "נשא את ראש וגו'", נשיאת כפים (ברכת כהנים, החותמת "ישא הוי' פניו אליך וישם לך שלום"), פרשת הנשיאים. ויש לומר שהן גופא כנגד ג התופעות של קעו הנ"ל. פרשת נשא נקרא על שם "נשא את ראש וגו'", כמובן. ברכת כהנים היא ברכה – המשכה מלמעלה למטה – הפועלת מכח התורה, כמבואר בחסידות (שעל כן היא ממשיכה מההעלם שאינו במציאות, ממקור ה"תורה חדשה מאתי תצא", וד"ל). וכן ספר תהלים בכלל ופרק קיט שבו בפרט היינו תפלה – העלאה מלמטה למעלה – הפועלת מכח התורה (תהלים הוא ספר בתורה שבכתב, ודוד המלך פעל שהאומר תהלים יחשב כעוסק בסוגיות החמורות של אהלות ונגעים שבתורה שבעל פה. מבין כל פרקי תהלים פרק קיט הוא הפרק ה"תורני" ביותר שבכל ספר תהלים, ושעל כן הוא מסוגל ביותר לסייע ללומדי תורה, כמבואר בסוף ספר תניא קדישא, והוא גם קשור לסוד השבת כמבואר שם, וכמו שעוד יתבאר לקמן). והרמז: ברכת כהנים תהלים = 1232 = 7 פעמים קעו! פרשת הנשיאים – השותפין בחנוכת המזבח – היא כנגד מסכת בבא בתרא, ודוק.

אין תגובות: