29 במאי 2008

במדבר - יום חמישי

ה. והנה, במדבר במילוי: בית מם דלת בית ריש = 1848, מספר חשוב ביותר בתורה.

בכל תפילין (של יד ושל ראש) יש אהיה אזכרות של שם הוי' ב"ה. בשני התפילין יחד יש אם כן "אהיה אשר אהיה" – מב (אשר אותיות ראש במספר סדורי) שמות הוי' (שם מב בקבלה הוא השם הקדוש שבו ברא ה' את העולם). מב פעמים הוי' = 1092 = 6 פעמים יעקב = 7 פעמים יוסף. המילוי הפשוט של שם הוי' ב"ה: יוד הא וו הא = מד. מב פעמים מד = 1848, מילוי במדבר כנ"ל. 1848 = 1092 ועוד 756 = חשמל חשמל, היהלום של זך.

שמות שלש הרגלים (שלש רגלים = בראשית = שלשה דברים יחד כנ"ל, כללות כל התורה כולה; אמצעי תבות שלש רגלים = חכמה, אמצעי תבות בראשית = 7 פעמים חכמה, "כלם בחכמה עשית" – "בראשית" ת"י "בחוכמא"; במילוי: שין למל שין ריש גימל למד יוד מם בית ריש אלף שין יוד תו = 3380 = 5 פעמים 26, הוי', בריבוע, 10 פעמים הוי' פעמים אחד): חג המצות חג השבעות חג הסכות = 1848 (= 6 פעמים 308, 7 פעמים 44 הנ"ל, ממוצע כל תבה).

שירת הים חותמת "הוי' ימלך לעלם ועד" = שלום = לנצח נצחים (כמו שנאמר במלך המשיח "לםרבה המשרה ולשלום אין קץ"), כאשר שם הוי' שבפסוק הוא שם הוי' המשיח (מבין 1820 שמות הוי' שבתורה) מתחילת התורה. בתפלה מוסיפים "הוי' מלך הוי' מלך הוי' ימלך [= משיח] לעלם ועד [= צדקנו]". והנה, פלא, במילוי: יוד הא וו הא מם למד כף יוד הא וו הא מם למד כף יוד הא וו הא יוד מם למד כף למד עין למד מם וו עין דלת (יש כאן 29 אותיות השרש ו-41 אותיות חלק המילוי: 29 בריבוע הוא הנקודה האמצעית של 41 בריבוע, יחד יש 70 אותיות המילוי כנגד 70 פנים לתורה וביחד עם 29 אותיות השרש = 99, וכידוע בסוד שתי הבריתות שכרת ה' עם אברהם אבינו, ברית בין הבתרים בגיל 70 וברית מילה בגיל 99, שני המספרים שריבועיהם מתקרבים ביותר, בהפרש של 1 בלבד [מדויק אי אפשר כנודע מפני טבע השרש של 2], ליחס של "שלם וחצי", ושביחד = 169 = אחד ["אחד היה אברהם", אברהם = במדבר] בריבוע, וד"ל) = 1848 = מב פעמים מד (מילוי הוי') כנ"ל! [עיקר הרמזים הנ"ל הם מר' יעקב אוירבך ז"ל.]

סופי התבות של מילוי במדבר הנ"ל – בית מם דלת בית ריש = 1540 = מד (מילוי הוי' הנ"ל) פעמים 35 (יהודי) = 55 במשולש = 20 במשולש של שלשה ממדים = ישראל (כאשר ה-א = 1000), סוד מספר יסודי השרשים של שלש אותיות בלשון הקדוש (לפי החשבון של 22 פעמים 21 פעמים 20 חלקי 3 פעמים 2 פעמים 1, כנודע). והוא סוד 70 פנים לכל אחת מ-22 אותיות התורה. ראשי ואמצעי התבות של מילוי במדבר: בית מם דלת בית ריש = 308 = 7 פעמים מד, חמישית 1540 (= 5 פעמים 308 = 35 פעמים מד כנ"ל).

במדבר במילוי המילוי (וכידוע בכתבי האריז"ל שלגבי כל תבה או שם קדוש יש להתבונן בשלשה ערכים, הפשוט המילוי ומילוי המילוי, כנגד ג"ר, וד"ל): בית יוד תו מם מם דלת למד תו בית יוד תו ריש יוד שין = 3640 = 2 פעמים 1820 (מספר שמות הוי' בחמשה חומשי תורה כנ"ל) = 20 פעמים יעקב וכו'. ערכי המילוי ומילוי המילוי יחד: 1848 ועוד 3640 = 5488 = 7 פעמים 784 = 28 (כח) בריבוע! ביחד עם הפשוט (248) = 5736 = 2 פעמים 2868 = כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות ("עשר ספירות בלימה, עשר ולא תשע עשר ולא אחת עשרה") = "עשרת הדברים" במילוי: עין שין איש תו הא דלת בית ריש יוד מם! והוא עולה 6 פעמים 956. אבל, ראה זה פלא, 956 = במדבר במספר קדמי! נמצא שביחד עם המספר הקדמי, הכל עולה 7 פעמים במדבר במספר קדמי!

מכל הנ"ל מתגלה כמה כללי הוא חומש במדבר (שקוראים תמיד לפני חג השבעות, כהכנה ל"זמן מתן תורתנו", תורה שניתנה במדבר [מסבר סיני, וכמו שכתוב כאן: "וידבר הוי' אל משה במדבר סיני..."], למי שעושה את עצמו הפקר ואין כמדבר, שמפקיר את כל כולו לה' יתברך, כמבואר בשיעורי תניא של הימים האלה).

אין תגובות: