3 בספט׳ 2008

פרשת שופטים - יום חמישי

ה. והנה, "מכה נפש" אותיות "פך השמן". שני מלכים נמשחו ב"פך השמן" – שאול בן קיש, המלך הראשון בישראל, שמלך על כל עם ישראל, ויהוא בן נמשי (כך נקרא בפעם הראשונה שמוזכר במלכים, בדברי ה' אל אליהו הנביא, אבל אחר כך, בשעת המשיחה, נקרא יהוא בן יהושפט בן נמשי; יהוא בן יהושפט = יהוא בריבוע! יהוא בן יהושפט בן נמשי = לו פעמים הוי' ב"ה; כשם שיהוא הוא בן יהושפט כך אלישע תלמיד אליהו – אליהו נשלח מהר חורב למשוח את אלישע לנביא תחתיו ואת יהוא למלך על ישראל – הוא בן שפט, שניהם משרש "שפטים") מלך ישראל. שאול נמשח בפך השמן על ידי שמואל הנביא (כנ"ל) ויהוא נמשח על ידי יונה הנביא בשליחותו של אלישע רבו (כמפורש בחז"ל), על פי נבואה מפורשת לאליהו רבו של אלישע (שמואל שאול בן קיש, אליהו אלישע יונה יהוא בן נמשי = 2184 = 12 פעמים יעקב, 7 פעמים הוי' ב"ה; 2184 = 7 פעמים 312 [יב צירופי הוי' ב"ה] = ראשי תבות הנביאים הנ"ל: שמואל אליהו אלישע יונה; שמואל אליהו = משפט; שמואל שאול בן קיש = 1176 = 48 במשולש [24 פעמים 49] = "יסוד היסודות ועמוד החכמות"; אליהו יונה יהוא בן נמשי = 1008 = 7 פעמים 144, זה בריבוע; כל הנ"ל [= 2184] עם יהוא בן יהושפט בן נמשי [במקום יהוא בן נמשי] = 2646 = 6 צירופי אמת [אהיה פעמים אהיה] = 7 פעמים חשמל [זך במשולש]). אצל שניהם הפך הפך, "פך השמן", להיות "מכה נפש" (הן במזיד והן בשוגג). מכאן רמז מובהק לקשר שבין פרשת רוצח לפרשת המלך.

והנה, אליהו אומר למלך אחאב על רצח נבות "הרצחת וגם ירשת" = 2184 הנ"ל (= 1274 = 49 פעמים הוי' ב"ה, ז פעמים יעקב, עד תבת "ירשת" ולא עד בכלל, ו"ירשת" = 910 = 35 פעמים הוי', ה פעמים יעקב)! המלך הרשע הוא הרוצח הגדול מכולם. הנה, תבת "מכה [נפש]" במילוי המילוי: מם מם כף פא הא אלף = 458 = נבות, הנרצח על ידי המלך אחאב.

"זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח" – על ידי "זבובי מות" הופך השמן, זה הנמשח ב"פך השמן", ל"מכה נפש", והשמן הטוב נהפך לשמן מבאיש.

"מכה נפש" – "פך השמן" – במילוי: מם כף הא נון פא שין = 733 = אהרן (כהן גדול, שכל הכהנים נקראו על שמו) במילוי: אלף הא ריש נון. רמז מובהק לקשר בין הרוצח למלך לכהן גדול.

"מכה נפש" = 495 = 11 פעמים 45, אדם, ובאבולעפיא מבואר שסודו הוא אדם מלאך שטן (ראשי תבות אמש – ג אותיות "אמות" בספר יצירה, כנגד ג"ר, כמבואר בתניא פ"ג). לכל אדם יש שני יצרים, היצר הטוב נקרא מלאך (היינו מלאך טוב) והיצר הרע נקרא שטן (מלאך רע, וכמפורש בחז"ל שהוא היצר הרע הוא השטן הוא מלאך המות), שני "שופטים" כנודע בתניא. כאשר האדם מתפתה על ידי יצרו הרע לעבור עבירה (לעבור מרשות היחיד, רשות הקדושה, לרשות הרבים, רשות הסט"א) אזי מזדהה עם השטן שבו, ואילו כאשר נענה ליצרו הטוב לעשות מצוה מזדהה עם המלאך (הטוב) שבו. מלאך שטן = 10 פעמים אדם, וכאשר האדם עובר עבירה אזי הוא "מכה נפש" השופך אל דם האדם דקדושה באדם דבליעל (כמפורש בדא"ח בענין "מכה נפש"), השטן.

מצאנו בתנ"ך שדווקא כאשר המלך חוטא מקים לו ה' שטן להלחם בו (כך נאמר ונשנה אצל שלמה המלך). מלך = ב פעמים אדם, וביחד עם "מכה נפש", כאשר המלך שופך דם האדם באדם (או, לאידך, כאשר המלך הצדיק מכין דרך לרוצח בשגגה אל עיר מקלטו, וכמו שיתבאר), יא פעמים אדם, אדם מלאך שטן, עולה יג פעמים אדםאדם פעמים אחד, ודוק.

 

אין תגובות: