22 ביוני 2008

פרשת קרח - יום שני

ב. והנה, קרח יצהר = 613, תריג מצות התורה = משה רבינו. קרח חלק על משה רבינו מפני שדימה שהוא הוא ה"משה רבינו" שבדור ושבו מאיר "הוי' אלהי ישראל" (= תריג). הרי הוא הטוען, נגד משה, ש"כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי' [ומדוע תתנשאו על קהל הוי']" – היינו שהוי' ב"ה הוא אלהי (האלקות המתלבשת ומאירה ב)ישראל כלם, מקטנם ועד גדולם. "כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי'" = 1178 = הוי' תורה ישראל – "ישראל אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד".

ראשי התבות של "כל העדה כלם קדשים ובתוכם י-הוה" = 161 = "קהל [ק ה כ י] הוי' [כ ו]" = 7 פעמים כג (סוד שם קסא, אהיה במילוי יודין, שרש נשמת משה, כמבואר באר"י שמשה = קסא [ז פעמים כג] קפד [ח פעמים כג]).

ראשי התבות, "קהל הוי'" = קין עם הכולל. סופי התבות: "כל העדה כלם קדשים ובתוכם י-הוה" = קין. קהל הוא נוטריקון קין הבל (כנ"ל בפרשה הקודמת בסוד קהלת נוטריקון קין הבל שת). קין הבל אותיות בני קהל (במספר סדורי, קין הבל = 43 ו-19 = 62 = בני במספר הכרחי).

"ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי' ומדוע תתנשאו על קהל הוי'". תבת "בני" (הראשונה בפסוק) היא התבה ה-יא (סוד "אי הבל אחיך") בפרשה, ואילו תבת "קהל" היא התבה ה-נא ברפשה. יא ו-נא = 62 = בני = קין הבל (בני קהל) במספר סדורי כנ"ל!

והנה, בשלשת הפסוקים הראשונים של הפרשה הנ"ל: "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי' ומדוע תתנשאו על קהל הוי'" יש בדיוק 197 = קין הבל = בני קהל אותיות (ללמד שתכלית מחלוקתו של קרח וכל עדתו על משה ואהרן הוא ליחד את שני שרשי הנשמות של קין והבל, ובכך להביא גאולה לעולם – וכך יקוים בימינו אנו, אכי"ר)! יש בפסוק הראשון תופעה מיוחדת במינה – יש בו עשרה שמות פרטיים: קרח יצהר קהת לוי דתן אבירם אליאב און פלת ראובן שבהם הבל אותיות! נמצא שבשאר אותיות שלשת הפסוקים הנ"ל יש קין אותיות!

והנה, גם בפרשת יום אחד של מעשה בראשית יש הבל ("בראשית... היתה") קין ("תהו... אחד") אותיות (אותיות ה'מסגרת' – ב ה ת ד = תהו, שרש קין, מלשון "קנה שמים וארץ", וד"ל. והוא סוד שרש אלישע מקין, שחזר בגלגול על מנת שה' ישע אליו כמבואר בכתבי האריז"ל: "'עלה קרח עלה קרח' כבר נת' כי אלישע היה גלגול קין ומה שהיה תחלה 'ואל קין לא שעה' נעשה [ע"י] אלישע וכבר נתבאר במ"א כי קרח סוד גלגול קין לכן פצתה הארץ את פיה ובלעה כל אשר לקרח בסוד ארורה האדמה אשר פצתה את פיה הנזכר בהבל ושם ג"כ אמר משה 'אל תפן אל מנחתם' לכן נאבדו כי זלזלו בסוד הבל ומשה. והנה הנערים הממזרים הללו כדי לזלזלו קראוהו עלה קרח ולכן קללם").

הגימטריא הכוללת את שתי הפרשיות של קין הבל אותיות יחד = 22743 = 7 פעמים 57 בריבוע! גם 7 וגם 57 הם מספרי ברית. 57 = ג פעמים חוה, ובפרשתנו = און, שניצל ממחלוקת קרח בזכות אשתו (גלגול חוה, הערך הממוצע של ג אותיות שמו), ובדורנו נעשה משיח נאו!

אין תגובות: