22 ביוני 2008

פרשת קרח - יום ראשון

פרשת שבוע

קרח

א. "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי...". פרשת קרח היא הפרשה ה-לח בתורה (כנ"ל בפרשת שלח), הרומז לתיקון קין (קרח בהכאה – ק פעמים ר פעמים ח = 160000 = אלף פעמים קין; "ויקח קרח" כל תבה בהכאה = 208000 = אלף פעמים יצחק, שרש הגבורות, וד"ל), וכמו שיתבאר. "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" (עד כאן שמו המלא של קרח וכאן באה האתנחתא בפסוק) = 1444 = 38 בריבוע!

בדילוג אותיות: "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" = 651 = 7 פעמים 93, ואילו "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" = 793 = 13 פעמים 61. יש כאן אם כן חלוקה טבעית ל-7 ו-13 כאשר המכפלות 93 ו-61 = 154 = 7 פעמים 22. קרח = פעמיים 154 = 14 פעמים 22. 22 (אותיות התורה) הוא הבן/בת זוג של 38, כמו שיתבאר.

בכל אחד משני הדילוגים הנ"ל יש אותיות קרח. פעמיים קרח = יתרו, ומבואר בכתבי האריז"ל (בסוד הפסוק "שבעתים יקם קין", יקם ר"ת יתרו קרח מצרי), שיתרו תקן את נשמת קין, מצד הטוב, ואילו קרח לקח את רוח קין, מצד הרע, בסוד "ויקח קרח" ופירשו חז"ל שלקח לעצמו מקח רע, היינו רוחו של קין מצד הרע. נמצא שיתרו, חותן משה (שהחזיר לו את התאומה היתירה של הבל, צפרה, שבגלגול הראשון גזל ממנו, סבת הריגתו כמבואר בחז"ל) הוא "כפלים לתושיה" ביחס לקרח. ויש לומר שעלית קרח לעתיד לבוא תהיה דרך שרש יתרו, "כיתרון האור מן החשך", וד"ל.

רמז מובהק לקשר בין 38 ל-22 הוא שתחילת הלשון הנ"ל שעולה 38 בריבוע – "ויקח קרח בן" = 484 = כב בריבוע (קרח = 14 פעמים כב כנ"ל, ויקח בן = 176 = 8 פעמים כב, במבואר סוד מספר זה לעיל בפרשת נשא).

ויש כאן עוד ריבוע: "ויקח קרח בן יצהר בן" = 841 = 29 בריבוע (= 21 בהשראה). שלשת שרשי הריבועים המופיעים כאן בהמשך אחד מהשני – 22 29 38 – יוצרים סדרה ריבועית: ריבוע של n בתוספת 13 (22 = 3 בריבוע ועוד 13, סוד חלוקת כב אתוון דאורייתא ל-ט תיקונין ו-יג תיקונין כנודע; 29 = 4 בריבוע ועוד 13; 38 = 5 בריבוע ועוד 13). שלשת המספרים הראשונים בסדרה (לפני 22) – 13 14 17 = 44 – פעמיים 22 (קרח = 7 פעמים 44). חמשת המספרים הראשונים בסדרה זו – 13 14 17 22 29 = 95 (5 פעמים 19), מספר הפסוקים בפרשת קרח. שבעת המספרים הראשונים – 13 14 17 22 29 38 49 = 182 = 7 פעמים הוי' ב"ה (הערך הממוצע של שבעת המספרים) = יעקב (שמיאן להיזכר במחלוקתו של קרח כנודע). 13 המספרים הראשונים בסדרה = 819 = אחדות פשוטה וכו', כמבואר סוד מספר זה במקום אחר.

אין תגובות: