23 ביוני 2008

פרשת קרח - יום שלישי

ג. והנה, החתך הזהב של 100 (שלמות היפי כנודע) הוא ל-38 (פרשת קרח היא הפרשה ה-38 בתורה כנ"ל) ו-62 (בני, קין הבלבני קהל במספר סדורי כנ"ל) כנודע. 100 = ק, האות המיוחדת של פרשתנו: "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי' ומדוע תתנשאו על קהל הוי'". כל פסוק מתחיל עם פועל המתחיל ב-ק: "ויקח... ויקמו... ויקהלו" – "קדוש קדוש קדוש". על פי פשט, ה-ק של "ויקח קרח..." (שלקח מקח רע לעצמו) היא ה-ק עליה נאמר (על פי צורתו, שהיא האות היחידה בא-ב, חוץ מהאותיות הסופיות הפשוטות, שלה רגל היורדת למטה מפני הקרקע, ודוק) "רגליה ירדות מות שאול צעדיה יתמכו" – רמז מובהק למעשה קרח: "ויאמר משה בזאת תדעון כי הוי' שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי. אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא הוי' שלחני. ואם בריאה יברא הוי' ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את הוי'. ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם. ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש. וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל". "רגליה" = "רגל גאוה" = חרם (הלעומת זה של רמח פקודין דאורייתא, כמנין אברהם). קרח האשים את משה בגאוה (הפוגם ב-יה, "הנסתרת להוי' אלהינו") אבל באמת ראה רק את נגע עצמו כו'. "רגליה ירדות מות" = 1314 = חי פעמים חכמה, הלעומת זה של "ימותו ולא בחכמה". "שאול צעדיה יתמכו" = 992 = מלכות מלכות, סוד אות ה-ק הנ"ל.

יש כאן (בשלשת הפסוקים הראשונים של פרשתנו, שיש בהם קין הבל אותיות כנ"ל) ח אותיות ק – סוד "ויקח קרח". "ויקח קרח" אותיות קח קח ריו. אבל ריו = קח קח. נמצא ש"ויקח קרח" = קח קח קח קח (ריו ריו, סוד הזווג הקדוש כנודע, ריו עליון מזדווג ב-ריו תחתון, כמבואר בכתבי האריז"ל, וכאן "את זה לעמת זה עשה האלהים"; ריו הוא סוד מרכיבי ציור אות ה-א, בסוד "כשתגיעו אצל מקום אבני שיש אל תאמרו מים מים", וכשם שאלישע אחר פגם בזה כך קרח, שרש אלישע = תהו כנ"ל, וד"ל). אותיות קח הן סוד פרצוף האחור של נצח בא-ב אלב"ם (שבה נברא העולם, כידוע מבעל מגלה עמוקות – "כלם בחכמה עשית", "כלם באלבם עשית"). קח = גיהנם, לשם ירד קרח ועדתו (הפיכתו לקדושה הוא בסוד"חק לישראל", סוד מנהיג, משה רבינו עליו השלום – "משה אמת ותורתו אמת").

שתי אותיות ה-ק הראשונות בפרשה "ויקח קרח" הן במקום ה-3 וה-5 מתחילת הפרשה, חתך הזהב של 8, כנגד כל 8 אותיות ה-ק הנ"ל. מיקומי כל 8 אותיות ה-ק: 3 5 16 61 105 121 163 191 = 665 = 7 פעמים 95, מספר הפסוקים בפרשת קרח כנ"ל.

והנה, תיקון אות ה-ק הוא סוד הקטרת הקטרת (שבה נבחן קרח ועדתו, ועד לגילוי כחו לעצור את המגפה, בידי אהרן כהן גדול, המוסר נפשו באמת עבור עם ישראל, וד"ל). יא הסממנים שבה הוא סוד תיקון "אי הבל אחיך" (אי – לבנה זכה מעל, מקיף, ל-י הסממנים שכנגד י כתרין דמסאבותא; לבנה = "אי הבל אחיך"). רש"י מביא בשם רבי משה הדרשן שעל ידי חילוף ד-ק באתב"ש קטרת = תריג, סוד קרח יצהר כנ"ל. האות ה-אי, לפי סדר הא-ב היא אות ה-ככף מלאה קטרת, כ הכהונה דאהרן בחיר ה'.

אין תגובות: