25 ביוני 2008

פרשת קרח - יום חמישי

ה. קרח יצהר קהת = 1118 = "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" (המספר הראשון שמתחלק גם בהוי' וגם באלהים, לומר ש"הוי' הוא האלהים").

וכן חלק הקדמי של קרח = 1118. קרח במספר קדמי = 1426 = תשובה תשובהתשובה תתאה (תשוב ה תתאה) ותשובה עילאה (תשוב ה עילאה). כאשר קרח יחזור בתשובה שלמה, תשובה תתאה על החטא ועון שעשה בחלקו על משה ואהרן במחנה לעיני כל ישראל (בהסתת כל העדה נגד משה ואהרן) ותשובה עילאה להודות בלב שלם ("ולבבו יבין ושב ורפא לו") ש"משה אמת ותורתו אמת" (כשקרח יכריז קבל עם ועדה, עלי אדמות, "משה אמת ותורתו אמת" אזי יזכה ל-סט, ג פעמים כג, חיה, פעמים הבל, יחידה, ודוק), שרק לו יש את היכולת לפרסם ולשכנע את כל העולם כולו (עולם השמאל) שמשה ותורתו אמת – אזי יקוים בו "צדיק כתמר יפרח" סופי תבות קרח כנודע. אבל בזה שחלק הקדמי שלו עולה "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד", פסוק שעתיד משה רבינו לומר לישראל לפני כניסתם לארץ ישראל (על מנת להחדיר בם את המסירות נפש לה', כמבואר בתניא), דימה בנפשו שדווקא לו הכח להחדיר את אחדות הוי' בלב כל ישראל, שהוא הנשמה כללית של הדור, כנ"ל. ידוע מה שפירשו חז"ל שפסוק זה לא התחדש אצל משה רבינו, אלא שהוא מאמר שבטי יה ליעקב אבינו, ישראל סבא, לפני הסתלקותו מן העולם, להעיד לו שכשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד יחיד ומיוחד. קרח דימה שהוא הוא המייצג את כללות שבטי יה, כלפי ישראל דעילא וכלפי ישראל דלתתא, וד"ל.

והנה, חלק הקדמי של קרח הוא מספר הקדמי של ג האותיות שלפני ג אותיות קרח: צקז. אבל, ראה זה פלא, צקז = קין הבל, סימן מובהק למבואר לעיל שקרח ראה בעצמו את שלמות החיבור (התיקון) של קין הבל – הוא בא לייצג את השמאל (קין) והימין (הבל) שבעם גם יחד – "כל העדה כלם קדשים ובתוכם הוי'".

ועוד, 1118 = חלק המילוי של קרחוף ריש חית), 806 = אל פעמים הוי' (אחד פעמים בני), וקין במילוי (קוף יוד נון), 312 = זה פעמים-צירופי הוי'. על ידי "ויקח קרח", שלקח לעצמו מקח רע, חלק הרע של רוחו של קין כנ"ל, מייצג הוא בעיקר את שרש קין בעם. מקח רע זה מתבטא באותיות המילוי שלו דווקא (שהרי אותיות השרש הן בסוד שח נצוצין דהבל כנ"ל – "דע כי כשתסיר הבל ממשה ישאר קרח..."). על כן בחשבון זה אותיות המילוי של קרח מצטרפות למילוי השלם של קין, וד"ל. הרי "שמע ישראל וגו'" הוא בסוד השמיעה שמהשמאל דווקא (ושעל כן אמר משה פסוק זה לדור שנכנסו לארץ דווקא, שביחס לדור המדבר, דור דעה הקשורים לשרש משה מהימין, היו בחינת שמאל [כידוע שעולם האצילות, שמשם דור דעה, הוא בחינת ימין, ואילו עולם הבריאה ולמטה, שמשם הדור שנכנסו לארץ, הוא בחינת שמאל, ודווקא אנשי השמאל מסוגלים לכבוש ולישב את הארץ בפועל, ודוק]).

והנה, חלק הקדמי של משה = 910 = 5 פעמים יעקב, יעקב "פנים ואחור". והוא עולה חצי 1820 (מספר אזכרות שם הוי' ב"ה בכל התורה כולה), סוד "משה מלגו יעקב מלבר". 1118 ו-910 = 2028 = 3 פעמים הוי' בריבוע. הוי' בריבוע = 676 = "קהל ישראל". ג פעמים הוי' בריבוע – ג פעמים קהל ישראל היינו לרמז ליחוד ג הקוים שיש בנשמות ישראל – ימין, שמאל ואמצע (מבואר במ"א ש"קהל ישראל" הוא בתפארת, "תפארת ישראל", ששם מתיחדים ג הקוים). בזה אנו רואים שמשה וקרח משלימים זה את זה, וכך יהיה לעתיד לבוא.

והנה, קרח יצהר קהת (1118) במילוי: קוף ריש חית יוד צדיק הא ריש קוף הא תו = 2452 = 4 פעמים 613 = קרח יצהר כנ"ל (סוד תריג, משה רבינו וכו', בארבעה עולמות אבי"ע, שכמדומה לקרח שכולל את כולם).

קרח יצהר קהת לוי = זה (נבואת משה רבינו כנ"ל) פעמים מהיטבאל (יחוד מה ובן כנודע). יצהר לוי = 351 = הוי' במשולש.

"קרח בן יצהר בן קהת בן" = 1274 = 49 (7 בריבוע) פעמים הוי' ב"ה (והן האותיות בין ה-ח הראשונה בפרשה, ה-ח של "ויקח", לבין ה-ל הראשונה בפרשה, ה-ל של "לוי" – אותיות חל, הרומזות לפרשת קרח, הפרשה ה-חל בתורה).

"קרח בן יצהר בן קהת בן לוי" = 1320 = 60 פעמים 22 = קרח (14 פעמים 22) ועוד לוי פעמים 22, בסוד כב אתוון דאורייתא ו-60 אותיות הא-ב במילוי (כמובא בזהר), וכן 60 אותיות של ברכת כהנים, המתחלקות ל-22 (כנגד שם של כב אותיות שמכוונים לפני תקיעת שופר, להוציא את הקלא פנימאה כו' שרש כל כב אותיות התורה) ו-38 (סוד פרשת קרח כנ"ל).

אין תגובות: