7 בספט׳ 2008

פרשת כי תצא - יום שני

ב. כמו ביחס ל"'מצא' או 'מוצא'" – "מצא אשה מצא טוב" או "ומוצא אני מר ממות את האשה" – כך על כל אחד לבחור באיזו דרגה של אשה הוא חפץ באמת, באשה עילאה, באשה תתאה או בפילגש (ויש לומר שהבחירה באשה עילאה היא בסוד בחירת שידוך דיום הכפורים, סוד "לפני הוי' [סוד גילוי עתיקא באמא עילאה] תטהרו", ואילו הבחירה באשה תתאה או בפילגש היא בסוד בחירת שידוך דחמשה עשר באב, שענינו בקדושה הוא לבחור באשה תתאה על מנת להפרידה מיניקת הפילגש ולחברה לאשה עילאה ביום הכפורים, להיות "הא בהא תליא", "מי זאת עולה מן המדבר", מה שאין כן כאשר היום טוב של חמשה עשר באב אינו שואף להתחבר ליום הקדוש והטהור של יום הכפורים אזי האשה תתאה מוסיפה חיות בפילגש היונקת ממנה, וד"ל).

ואף על פי שיש כאן בודאי התכללות בין המדרגות (שעל כן כל "כי יקח איש אשה" רומז בחשבונו לכולן: "כי יקח איש אשה" = אשה אשה חצי אשה כנ"ל), בכל זאת האשה הראשונה דהוצאת שם רע היא כנגד הפילגש בפרט, האשה השניה דגירושין, "כי מצא בה ערות דבר" ("כי מצא בה ערות דבר" = תשמיש = סוד [יה במספר קדמי] פעמים יה, ה"לעומת זה" של "שכינה ביניהם", י של איש ו-ה של אשה, והיינו שעת מציאת ה"ערות דבר" היא בשעת תשמיש דווקא, שמרגיש בה ניכור וגם אש זרה, וד"ל; תשמיש = 1050 = סנדלפון [280, 4 פעמים סוד] שר האחורים [770 = 11 פעמים סוד], בחינת "אף עשיתיו", ואילו מטטרון שר הפנים = שכבת זרע, מטטרון סנדלפון [אהבה אותיות] = "אהבה בתענוגים", וכמבואר סוד זה במ"א, וד"ל), היא כנגד האשה תתאה (שבהיותה "תתאה" בעצם – המלכות גם במקומה בבחינת "זנב לאריות" יצאה מכלל גילוי הארת אור הקו א"ס, שעל כן "רגליה ירדות מות", כלומר שיכול להיות ממנה יניקת החיצונים, יניקת הפילגש – לא ימלט ממנו מלמצוא בה ערות דבר ["יגעתי ומצאתי – תאמין", התיקון הוא באמונה בנפש האלהית של האשה, כפי תורת הבעל שם טוב שכשם שצריכים להאמין בה' כך צריכים להאמין בכל יהודי, החל מהאשה; "ערות דבר" = אמת אמת, וד"ל], כל מ"ד בזה לפי דעתו), האשה השלישית, "אשה חדשה", היא האשה עילאה, בסוד הידוע לגבי אמא, שגם בהיותה בעולה ו"אם הבנים שמחה" היא נשארת בבחינת בתולה תמימה חדשה, "אשה חדשה", בחידוש מצות הקידושין והנישואין בכל יום תמיד (אשה חדשה, אשה [סתם] פילגש = הרבוע-כפול של שם הוי' ב"ה).

והנה, הערך הממוצע של ג תבות "רגליה ירדות מות" = 438 = ארבע נשות יעקב – רחל לאה בלהה זלפה, שהר"ת שלהן, ברזל, מסמל, בעלמא דין, את היפך החיים, אך הן "בית הוי'", בית ל"הוי' בחכמה", העולה ו פעמים חכמה, סוד חכמה עילאה המאירה בחכמה תתאה דרך ו"ק, עליה נאמר "ימותו ולא בחכמה", לעתיד, וד"ל.

כאשר מציירים את יג האותיות של "רגליה ירדות מות" בצורת השראה:

ר

ג  ל  י

ה  י  ר  ד  ו

ת  מ  ו

ת

אזי מתגלה שארבע הפנות הן אותיות תורה, חכמת השי"ת, ושאר האותיות עולות המשולש של יחידה, חוה פעמים הבל, סוד משה משיח וכו', כמבואר במ"א. אמצעי התבות של "רגליה ירדות מות" = ז פעמים הבל של מעשה בראשית, וביחד עם סופי התבות = יהלום ז פעמים חוה. "ירדות" = כתר = יעקב רחל לאה בלהה זלפה, וד"ל. "רגליה" = רמח, אברהם. "ירדות מות" = אם פעמים הוי' ב"ה. במספר סדורי, שבבריאה (בסוד רמות המספר, שלשם "רגליה ירדות וגו'" ודוק), "רגליה ירדות מות" = 153, המשולש של טוב = חצי אשה הנ"ל, סוד הפילגש שיונקת מהאשה תתאה שעל ידי זה "מצא בה ערות דבר", סוד "יגרתי מפני האף" ר"ת אשה פילגש, אשה תתאה דווקא, סוד "אף עשיתיו", אותו "אף" שבא הבעל שם טוב לתקן כנודע. "רגליה ירדות מות" בכל רמות המספר – 1314 153 45 18 9 = אף פעמים חוה, וד"ל.

 

אין תגובות: