2 ביוני 2008

פרשת נשא - יום שלישי

ג. נשא = 351, המשולש של 26 כנ"ל. והוא חצי שבת = ה"יהלום" של שם הוי' ב"ה (שעל כן "שבת" עצמה היא שם קדוש של הקדוש ברוך הוא). ידוע הרמז ש"נשא את ראש" היינו לשאת את אותיות ראש לאותיות שמעליהן: מעל ל-ר – ש, מעל ל-א – ב, מעל ל-ש – ת, אותיות שבת (וכמסופר על צדיקים שביום השבת קדש ראו במוחש שנישאו למעלה ראש, וד"ל).

פרשת נשא תמיד נקראת בשבת שלפני מתן תורה או בשבת שאחרי מתן תורה, והנה, "לכולי עלמא בשבת ניתנה תורה לישראל". נמצא שפרשת נשא היא פרשה "שבתית" ביותר.

ורמז נוסף לכך: פרשת נשא היא הפרשה ה-לה בתורה (פרשת ה"הכי" – הכי גדול כנ"ל). בפרשת "ויכלו" של שבת בראשית יש לה תבות. נמצא שבפרט פרשת נשא היא כנגד התבה האחרונה, החותמת את פרשת "ויכלו" – "לעשות" (= אל פעמים הוי').

ראינו לעיל את הקשר של פרשת נשא ל-כב – מספר האותיות של לשון הקדש, כב אתוון דאורייתא (קעו פסוקיה = 8 פעמים 22). אך באמת יש לה אותיות שונות בלשון הקדש! והחשבון: יש 7 אותיות כפולות (על פי ספר יצירה) – ב ג ד כ פ ר ת. יש עוד 5 אותיות סופיות: ך ם ן ף ץ. ויש שתי אותיות שש ימנית ו-ש שמאלית. סך הכל (עם כב אותיות היסוד) לה אותיות כנ"ל!

כאשר ה-לה (תבות של פרשת השבת בתורה וכו') מאיר בשבת נעשה שלהבת (העולה מאליה) = "[ואהבת את הוי' אלהיך] בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" (שלהבת יה [השם של יום השבת ביחוד, כמבואר בכתבי האריז"ל] של אהבה רבה ועזה להוי' יתברך).

האם יש קשר חשבוני בין המספרים כב (אותיות היסוד) ו-לה (שלמות מספר האותיות כנ"ל). התשובה היא חיובית. שני המספרים הם אברים רודפים בסדרה הריבועית המכונה "מספרי חשמל", שצורתם: המשולש של nעל גבי הריבוע של n פלוס אחד. 22 הוא המשולש של 3 (6) על גבי הריבוע של 4 (16), ו-35 הוא המשולש של 4 (10) על גבי הריבוע של 5 (25). האבר בסדרה שלפני 22 הוא 12 (7 האותיות הכפולות ו-5 האותיות הסופיות). לפני 12 בא 5 (5 האותיות הסופיות, וכמבואר בקבלה שהן כנגד ה מוצאות הפה, שמהם יוצא הדבור). לפני 5 בא 1 (כנגד ש שמאלית), ודוק היטב שמזה יוצא שכללות סוד "מספרי החשמל" היא סוד אותיות לשון הקדש, המדברות בסוד "חשמל" – חש מל – "עתים חשות עתים ממללות" (כללות הסוד של "העלם וגילוי" כנודע).

נצייר, לפי הנ"ל, את חמשת מספרי החשמל הראשונים – א ה יב כב לה, הכל בסוד אותיות הא-ב (כל אות במקומה הטבעי).

צורת ה-א:

ש

צורת ה-ה:

ך

ם ן

ף ץ

צורת ה-יב:

ב

ג ד

כ ך ם

ן פ ף

ץ ר ת

צורת ה-כב:

א

ב ג

ד ה ו

ז ח ט י

כ ל מ נ

ס ע פ צ

ק ר ש ת

צורת ה-לה:

א

ב ב

ג ג ד

ד ה ו ז

ח ט י כ כ

ך ל מ ם נ

ן ס ע פ פ

ף צ ץ ק ר

ר ש ש ת ת

והנה, פלא, בהמשך מספרי החשמל בא המספר 176 – קעו פסוקי פרשת נשא! הרי 176 הוא המשולש של 10 (55) על גבי הריבוע של 11 (121).

ועוד פלא, המספר 1820 – מספר האזכרות של שם הוי' ב"ה בכל חמשה חומשי תורה (סוד פעמים הוי' – "סוד הוי' ליראיו") – הוא מספר חשמל (המשולש של לד, 595, על גבי הריבוע של לה, 1225). והוא מספר החשמל ה-לה. אבל, כפי שראינו לעיל, גם לה הוא מספר חשמל. והנה, לה הוא מספר החשמל ה-ה, שאף הוא מספר חשמל (כפי שראינו). נמצא ש-1820 הוא מספר חשמל של מספר חשמל של מספר חשמל (שחוץ ה-1 הוא המספר הראשון עם תכונה זו של "בתלת זימני הוי חזקה" של מספר חשמל)!

אין תגובות: