25 בספט׳ 2008

פרשת נצבים - יום שישי ושבת קדש

ו. והנה, שלשת הפסוקים הראשונים של פרשתנו (הפותחים "אתם נצבים היום" וחותמים "כרת עמך היום"): "אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך. לעברך בברית הוי' אלהיך ובאלתו אשר הוי' אלהיך כרת עמך היום" = 9126 = 6 פעמים טל בריבוע = 13 פעמים שבת (= 26 פעמים 351, הוי' פעמים הוי' במשולש), כאשר המשפט האחרון (לאחר האתנחתא שבפסוק השלישי בתבת "ובאלתו") "אשר הוי' אלהיך כרת עמך היום" = שבת שבת (אלמלי שמרו בני ישראל שתי שבתות מיד הן נגאלין), ומ"אתם נצבים היום כלכם" עד "לעברך בברית הוי' אלהיך ובאלתו" = יא פעמים שבת (חלוקת יג לסוד "חג-ב" טהור, כמבואר סודו במ"א).

ידוע המעשה של רבי יהושע בן לוי ששאל את אליהו הנביא "אימת אתי משיח? אמר ליה זיל שייליה לדידיה, והיכא יתיב אפיתחא דקרתא ומאי סימניה יתיב ביני עניי סובלי חלאים וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד ואסיר חד אמר דילמא מבעינא דלא איעכב, אזל לגביה אמר ליה שלום עליך רבי ומורי אמר ליה שלום עליך בר ליואי אמר ליה לאימת אתי מר אמר ליה היום אתא לגבי אליהו אמר ליה מאי אמר לך אמר ליה שלום עליך בר ליואי אמר ליה אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי, אמר ליה שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא אמר ליה הכי אמר לך 'היום אם בקולו תשמעו'".

במענה של מלך המשיח לרבי יהושע בן לוי – "היום" (ללא כל תנאי מפורש, אלא באופן של נתינה מראש בהדיא, הבאת הגאולה לאלתר, "פדה [לשון צווי בהוה] אלהים את ישראל מכל צרותיו" לפני "והוא יפדה [לשון עתיד] את ישראל מכל עונתיו", סוד "את הברכה אשר תשמעו", כמבואר באריכות במ"א. ועל פי פשט, כדי שלא לפתוח את פיו לשטן ח"ו, להוציא מפיו כל אפשרות של עיכוב הגאולה באמרו "אם בקולו תשמעו", שעל מסופר בסוגיה איך שמשיח מצפה בדריכות לבוא לגאול את עם ישראל מיד ממש "דילמא מבעינא דלא איעכב", ודוק) – נכללו כל ה"היום" שבתנ"ך (כמבואר באריכות במ"א), ובפרט "היום" דריש פרשתנו, "אתם נצבים היום כלכם וגו'", שבזכות האחדות של כל עשר הקומות הרוחניות של נשמות עם ישראל המנויות כאן תבוא הגאולה "היום".

"אם בקולו תשמעו" קשור באופן מובהק לראש השנה ("היום" ד"אתם נצבים היום") שהרי "מצות היום בשופר" עליו מברכים "ברוך אתה הוי'... לשמוע קול שופר" (ולא "בקול שופר" אלא בקול ה' המצוה לתקוע בשופר, כמבואר בפוסקים). תוך קול השופר נשמע הקלא פנימאה דאשתמע דקולו של משיח (האומר, במענה לשאלה אימתי קאתי מר, "היום!"), שעל גביו שורה, ואף נשמע ב'דערהער' הפנימי שבלב כל ישראל, הקלא פנימיאה דלא אשתמע (בחינת "לבא לפומא לא גליא", שגם משיח אינו יודע מתי יקראו לו לבוא כנ"ל) דקול הקדוש ברוך הוא (והיינו בסוד השראה התלבשות השתלשלות, כנגד אלקות נשמות עולמות, וד"ל). נמצא שיש כאן מכלול של שלשה קולות: קול הוי' קול משיח קול שופר (הכל בסוד "היום אם [יסוד אמא, סוד השופר כנודע] בקולו תשמעו") = 1378 = 53 פעמים הוי' ב"ה = בן במשולש (בסוד דברי ה' אל מלך המשיח: "בני אתה אני [=] היום ילדתיך"). ראשי התבות ק י ק מ ק ש = 650 = 25 פעמים הוי', ושאר האותיות = 728 = כח פעמים הוי', ודוק.

מלך המשיח אליהו הנביא רבי יהושע בן לוי = 1274 = ז בריבוע פעמים הוי' ב"ה (ז פעמים יעקב, בחיר האבות, ודוד מלכא משיחא מבנה את עצמו "משיח אלהי יעקב" [ "משיח אלהי יעקב" = שופר] דווקא, וד"ל).

 

ז. "אתם נצבים היום כלכם לפני הוי' אלהיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך". יש כאן עשר דרגות-קומות של נשמות עם ישראל (לפי הזהר, מה שאין כן לפירוש רש"י יש כאן רק תשע שהרי על "ראשיכם שבטיכם" פירש "ראשיכם לשבטיכם", ודוק) כנגד "עשר ספירות בלימה" שכולם מקשה אחת ממש ואסור להפריד ביניהם (כמו שכתוב בפתח אליהו לגבי עשר הספירות העליונות).

בעשר המדריגות (י = ד במשולש, סוד שיר פשוט שיר כפול שיר משולש שיר מרובע כנודע) – "ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם [ארבע המדרגות הראשונות, בעלי התפקידים הכלליים של עם ישראל, "ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם" = 1764 = 42 בריבוע, סוד שם מב של מעשה בראשית, ד"במי נמלך וכו'", וד"ל, שהוא ד פעמים אמת – "אהיה אשא אהיה" – הערך הממוצע של ארבע התבות] כל איש ישראל [עד כאן הכל עולה 2666 = אל פעמים אלהים, סוד תיון הדעת כמבואר בחסידות, סוד ברי הדעת בישראל]. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך" יש חי ("ואתם הדבקים בהוי' אלהיכם חיים כלכם היום") תבות ו-עח אותיות (בכל שלשת הפסוקים יש קנה אותיות, עח היינו הנקודה האמצעית של קנה). עח = ג פעמים הוי' ב"ה (סוד השם הקדוש של יב אותיות היוצא מברכת כהנים, שבה ג שמות הוי', בכל ברכה פרטית מהברכה המשולשת בתורה יש שם הוי' אחד), והוא המשולש של זה ("כי בי חשק ואפלטהו").

נצייר את עשר הקומות הפרטיות של שיעור הקומה השלם של עם ישראל (הנצבים יחד ביום ראש השנה, זוכים בדין ומקבלים שפע ברכות של כל טוב סלה בגשמיות וברוחניות לשנה טובה ומתוקה, שנת משיח וגאולה) בצורת משולש של יב:

ר

א  ש

י  כ  ם

ש  ב  ט  י

כ  ם  ז  ק  נ

י  כ  ם  ו  ש  ט

ר  י  כ  ם  כ  ל  א

י  ש  י  ש  ר  א  ל  ט

פ  כ  ם  נ  ש  י  כ  ם  ו

ג  ר  ך  א  ש  ר  ב  ק  ר  ב

מ  ח  נ  י  ך  מ  ח  ט  ב  ע  צ

י  ך  ע  ד  ש  א  ב  מ  י  מ  י  ך

שלש האותיות שבראש המשולש (המשולש של שבים) הן אותיות ראש. כשמוסיפים עוד שורה שלישית למשולש נשלם ראשיכם.

המשולש הפנימי, אותיות מ ש ר נ ש י = 900 = ל בריבוע (סוד הלב היהודי כנודע).

ידוע שכל ציור של משולש ניתן לצייר כמשתלשל מלמעלה למטה, מתרחב והולך דרך ירידתו (כבציור הנ"ל) או כיורד בצמצום מרחב לצר. נצייר את עח האותיות הנ"ל באופן השני:

ר  א  ש  י  כ  ם  ש  ב  ט  י  כ  ם

ז  ק  נ  י  כ  ם  ו  ש  ט  ר  י

כ  ם  כ  ל  א  י  ש  י  ש  ר

א  ל  ט  פ  כ  ם  נ  ש  י

כ  ם  ו  ג  ר  ך  א  ש

ר  ב  ק  ר  ב  מ  ח

נ  י  ך  מ  ח  ט

ב  ע  צ  י  ך

ע  ד  ש  א

ב  מ  י

מ  י

ך

 ה"מעלה" הבולטת בציור זה הוא ש"ראשיכם שבטיכם" מהווים בדיוק את השורה העליונה של המשולש, מתאים מאד לפירוש רש"י שהם אחד בעצם, "ראשיכם לשבטיכם".

פנות הציור (וכן שלש האותיות הראשונות מלמעלה למטה בציר המרכזי של המשולש) הן אותיות כרם – "כרם היה לידידי בקרן בן שמן... כי כרם הוי' צבאות בית ישראל" (ובפירוש המשניות לרמב"ם למסכת עדויות כתב "'כרם'. שם לקבוץ החכמים שנתקבצו ביבנה, וזה לפי שהם דומים בישיבתם שורות שורות כשורות הכרם, והשם יתברך קרא כנסת ישראל כרם, שנאמר 'כרם היה לידידי'", יש עשר שורות ל"כרם הוי' צבאות בית ישראל", ודוק) – כרם = 260 = 10 פעמים  שם הוי' ב"ה (כל דרגה מעשר הדרגות הנ"ל שבעם ישראל היא בסוד שם הוי' ב"ה – "כי חלק הוי' עמו").

המשולש הפנימי, אותיות פ כ ם ג ר ר = 543 = "אהיה אשר אהיה" כנ"ל, וד"ל. שאר עב האותיות = 4600 = מאה פעמים מאה (י בריבוע, סוד ההתכללות השלמה של כל עשר המדרגות זו בזו, סוד יפיי פעמים י, וכידוע שישראל הוא סוד אמת, אהיה בריבוע, ויפי, י בריבוע), ודוק.

אין תגובות: