18 ביוני 2008

פרשת שלח - יום חמישי

ה. מכל פירושי "אי" (לשון "איה [מקום כבודו", ארץ ישראל = כבוד פעמים הוי' ב"ה כנודע, והמרגלים שפגמו בה עשוה "אי כבוד". אי כבוד = גדול, הלעומת זה של אי גדול בקדושה; איה היא שאלת הכתר כנודע, קוצו של י], לשון "אי נקי" [קיצור אין, לשון שלילה, "והחכמה מאין תמצא"], לשון איי הים [גילויי עלמא דאתכסיא, סוד "ראשית המציאות" בבינה; "והחכמה מאין – תמצא בבינה", היינו פירוש רש"י ופירוש האבן עזרא ב"ימלט אי נקי" – "תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין"], לשון איים וציים [חיות, יש לומר שהן גלגולי הבל שפגם ב"אי"; ונקראו איים על שם קול הנהי והיללה שלהם, לשון אי הבא], לשון קריאת צער ואנקה ["אי לך ארץ [שמלכך נער]", הלעומת זה של "[ארץ זבת] חלב ודבש", מדת "ארך אפים", והוא אי פעמים כבוד, וד"ל], חמשה לשונות כנגד ארבע אותיות הוי' ב"ה וקוצו של י, לפי הסדר הנ"ל מלמעלה למטה, וד"ל), הפשוט ביותר הוא שאלת "איה", כמו בפעם הראשונה שמופיע "אי" בתורה – "הכל הולך אחר הפתיחה" – "אי הבל אחיך", ש"אי" פירושו "איה" ("אי הבל" – איה בל, סוד "גורעין ומוסיפין ודורשים", כאשר מפרידים ה-ה של הבל מאותיות בל-לב שלו, על מנת להחזירן פנים בפנים ולהכותן בזווג כנודע, אזי ה פעמים בל = קין [וביחד עם הב פעמים ל, סוד צורת ה"נסירה" כו' השניה = 10 פעמים הבל], וד"ל).

ה פירושי "אי" הנ"ל = הן = הכל, סוד הכל הבל (שפגם ב"אי", כאשר הצד השוה המייחד את כל משמעויות של "אי" הוא לשון לאו = הבל כנ"ל, לאו הופעות של "אי" בתנ"ך, סוד היות החכמה "נקודה דנעיץ", וד"ל)!

גם בדברי המהר"ל הנ"ל, ה"אי אפשר" וה"אפשר ואפשר" מתיחסים למציאות מקום בעולם, סוד "איה מקום כבודו" (סוד ארץ ישראל, בה פגמו המרגלים באמרם "אי אפשר" לרשת אותה "כי חזק הוא ממנו" כנ"ל).

לאחר חטא אדם הראשון (וחוה) פתח לו ה' פתח תשובה באמרו לו "איכה" – אי כה – איה אתה בעולם? אדם פגם במקום עצמו (בבחינת "איזהו חכם המכיר את מקומו") ואילו קין פגם במקום הבל אחיו. כל אחד עשה חלל ריקן בעולם (באכלו מעץ הדעת אבד אדם את עצמו לדעת – "ביום אכלך ממנו מות תמות", קין רצח את אחיו), כל אחד חילל את ה' בעברו על "לא תחללו את שם קדשי" לעשות חלל כביכול בגילוי ד"לית אתר פנוי מיניה" (גילוי המתגלה בעולם על ידי האדם המתוקן הנברא ב"צלם אלהים").

"איכה" "אי הבל אחיך" = 123 = הבל במספר קדמי. ובמספר קדמי, "איכה" "אי הבל אחיך" = 492 = הבל במילוי (הא בית למד) = 4 פעמים 123 (הבל במספר קדמי), סוד "ואד יעלה מן הארץ", יחס של א ל-ד! 123 הוא קין פחות הבל, שעל ידי שהרגו החסיר את התכללות אחיו בו, ומעתה אינו יכול להיות בבחינת "תמים יהיה לרצון", כמבואר בדא"ח. "הכל הבל".

אין תגובות: