13 ביוני 2008

פרשת בהעלותך - שישי-שבת

ו. ובהעמק דבר:

"'בהעלותך את הנרות'. כתב הראב"ע שנסמכה פרשה זו להודיע כי הדבור יהיה גם בלילה. והרמב"ן תפסו ממאמרם ז"ל בשבת והלא לא נדבר עם משה אלא ביום. אבל כבר ביארנו ריש פ' תצוה ובפ' אמור דהמנורה תכליתה לפלפולה ש"ת. וזה הלמוד היה בלילה כמבואר בש"ר פ' תשא שבלילה חזר משה בעצמו. והיינו תורה שבעל פה. עם סיוע מלאכי השרת. והיה משה בא לאהל מועד גם בלילה בשביל תורה שבעל פה. ומשום הכי בא הסמיכות של הנרות (ורש"י פי' בשם המדרש שבא הפרשה לכאן משום שחלשה דעת אהרן א"ל הקב"ה שלך גדולה משלהם כו'. וכבר נתעורר הרמב"ן מה זה ביחוד ולא קטרת וכל הקרבנות. והביא הוא ז"ל בשם מדרש שהנרות הוא לדורות אפילו בזמן שאין בית המקדש קיים ופירש שהיינו נרות חנוכה. ויש להתבונן מה זה ענין חנוכה לכאן, אבל כבר ביארנו כמה פעמים שהקרבנות במשכן לא באו לתכלית פרנסה כמו שהיה בבית עולמים. אלא בשביל יעוד למשה ומשום הכי משעה שנתנדו במעשה מרגלים ולא בא יעוד למשה פנים אל פנים כמו שכתבו התוספות ב"ב דקכ"א לא הקריבו הצבור קרבנות כדאיתא בחגיגה ד"ו. אבל המנורה באה ביחוד בשביל פלפולה של תורה וזה היה גם לדורות וגם נרות חנוכה מועיל לזה כדאיתא בשבת פרק ב', וע"ע מש"כ בהר"ד ס' שמות ל"ט)".

"המנורה" = אשה כנ"ל, בחינת לילה, בחינת תורה שבעל פה – "מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה". "פני המנורה" היינו פנימיות תורה שבעל פה – פלפולה של תורה. "מול" הוא לשון גילוי, סוד "מל" (השני, בחינת המתקה – "כי מתוק האור") של חש מל ("עתים ממללות" – בתורה שבעל פה), כמבואר בדא"ח.

הגיבורה של חנוכה היא יהודית (= כט, חצי חן, במשולש). המנורה (אשה) יהודית = חוה פעמים טלחוה חוה במשולש. יהודית היא תיקון יעל כנודע בכתבי האריז"ל. יעל סוד "בהעלתך את הנרת" = "עד שתהא שלהבת עולה מאליה".

במספר סדורי, "המנורה" = חנה (במספר הכרחי, מנורה = חן, ראה אור החיים הקדוש הנ"ל, שעיקרה נוי וחן יהודי), הרומז לחנה ושבעה בניה. יעל חנה יהודית ר"ת יחי ועוד 10 פעמים חן (= משיח צדקנו וכו').

פלפול הוא סוד פלאי פלאים, סוד הרואה פיל בחלום לילה. "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך" בלילה דווקא. מורנו הבעל שם טוב היה מצוה להוסיף נרות בלילה, סגולה לגילוי תורה חדשה – "נשמת אדם תלמדנו" (תורה שבעל פה – "פה אשב כי אויתיה", "נפשי אויתיך בלילה", וד"ל). הפלפול ניתנה למשה בלילה (באהל מועד = יוסף, לאפשא לה, לאור נרות המנורה) והוא נהג בו עין יפה וגילה אותו לישראל ביום – סוד הגנב דקדושה שעיקר עבודתו בלילה, בהצנע לכת, וכל מה שמרויח בלילה מפזר ומחלק ביום (גנב משלים את משה ל-ת, תכלית ושלמות כל התורה כולה כידוע, כ בריבוע; משה גזלן = יהודית, דת יהודית [דת משה וישראל], וד"ל).

כדי לזכות לפלפול של אמת ("משה אמת ותורתו אמת" קאי על פלפולה של תורה דווקא, קרח לא החזיק מדרך הפלפול של משה) צריך ליפול (כמו משה במחלוקת קרח – "וישמע משה ויפל על פניו") – "שבע [כנגד שבעת הנרות] יפול צדיק וקם" (הערך הממוצע של ארבע תבות "שבע יפול צדיק וקם" הוא רביראש בני ישראל דווקא, וד"ל), סוד "המפיל חבלי שנה על עיני". הנפילה היא לתוך יד ה' – "כי יפול לא יוטל כי הוי' סומך ידו" – "סומך הוי' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים" (ואזי הוא לומד את ספר היד של הרמב"ם). "יד הוי'" = מ (= י פעמים ד, יד) – ארבעים יום למד משה תורה שבכתב, סוד יד ימין של הוי' (סוד "קץ הימין", לשון ימים), וארבעים לילה (סוד מ אותיות "בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"; יש כאן י תבות, יחס של א:ד, סוד יד) למד משה תורה שבעל פה, יד שמאל של הוי' – "שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני". דווקא השמאל תומך בראש הנופל (על ידי "שמאל דוחה" כל ספק וחשכות השכל ["שבע יפול צדיק וקם" סופי תבות עמלק = ספק], ועל ידי שפלות משיג בהירות; שפל נוטריקון "שבע יפול" ["שבע יפול צדיק וקם" = שפל וקם וקם וקם), וד"ל.

והוא סוד "נפתלי [נפלתי] אילה שלחה הנתן אמרי שפר" – "נתן זמרות בלילה" (= קדוש קדוש קדוש). "אילה שלחה הנתן אמרי שפר" ראשי תבות אשה ("אילה שלחה הנתן") אשה ("שלחה הנתן אמרי") אשה ("הנתן אמרי שפר"), אשה = המנורה. נפתלי רץ (נפתלי הרץ, בעל עמק המלך וכו') כל הלילה להשיג נפת לי בלימוד התורה שבעל פה, כמבואר במ"א. "נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר" = זך פעמים פהזך אתוון דתורה שבעל פה (הערך הממוצע של חמש תבות "אילה שלחה הנתן אמרי שפר" = משה, כאשר לומד תורה בלילה), וד"ל.


ז. ישנן כמה תופעות יחודיות בפרשת בהעלותך. אחת מהן היא שיש בפרשה פסוק אחד שבו חוזר הביטוי "בני ישראל" חמש פעמים: "ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש". כמובן, אין עוד פסוק בתורה שבו מופיע הלשון "בני ישראל" כל כך הרבה פעמים.

המפרשים דרשו את משמעות תופעה זו בכמה אופנים:

רש"י (ב"פשוטו של מקרא"): "'ואתנה וגו''. ה' פעמים נאמר 'בני ישראל' במקרא זה להודיע חבתן שנכפלו אזכרותיהן במקרא אחד כמנין ה' חומשי תורה וכך ראיתי בב"ר".

רבינו בחיי: "ותמצא בפסוק זה חמשה פעמים 'ישראל' כי הזכירם כמה פעמים במקום אחד דרך חבה ומעלה וכבוד, כאדם המזכיר בנו תמיד על כל דבור ודבור. ורז"ל משלו משל בזה לתינוק שהלך לבית הספר ובא אביו לשאול עליו, אכל ברי שתה ברי דמך ברי אזל ברי לבי ספרא אתא ברי מבי ספרא מזכירו על כל דבור ודבור דרך חבה. וכן ענין המשכן שהוא נזכר בתורה חמשה פעמים, והכל דרך חבה וכבוד. וטעם חמשה בישראל ובמשכן, כנגד חמשה חומשי תורה שהוא קיום העולם שנברא בה"א, שנאמר בהבראם, בה' בראם, כי לא היתה ראויה להנתן כי אם לישראל ואין ישראל מתקיימין אלא בשביל התורה, וידוע במשכן כי הוא וכליו דוגמא אל העוה"ז שנברא בה"א".

בעל הטורים: "'ואתנה את הלוים'. ה' פעמים 'בני ישראל' בפסוק כנגד כהנים לוים וישראלים גרים ועבדים משוחררים. וזהו 'קדש ישראל לה' ראשית תבואתה' תבואת ה'".

מנחת שי: "'ואתנה את הלוים נתנים וגו''. בדין פסוק ה' פעמים ישראל ואהרן והלוים כנגד ה' ישראל שעומדים בכל שבת בס"ת וכהן ולוי".

וראה גם באור החיים הקדוש.

והנה, ביום אחד של מעשה בראשית נאמר "אור" חמש פעמים, תופעה שגם נדרשה בחז"ל לרמוז לחמשה חומשי תורה – "תורה אור". "אור" הוא גם סוד "ישראל", כמו שנאמר "אור ישראל". ישראל = אור (מצד אבא) ועוד "קול דממה דקה" (מצד אמא), וד"ל.

בפסוק הנ"ל "ואתנה וגו'" יש ל תבות ו-קיח אותיות. בשלשת הפסוקים של יום אחד של מעשה בראשית שבהם מופיעים חמשת האורות יש לא תבות ו-קיז אותיות, בהפרשים של א א (סוד הכולל). מספר התבות והאותיות של שניהם שוה – נצח (ד פעמם הבליחידה), "נצח ישראל לא ישקר וגו'".

והנה, בנוסף לפסוק שבו מופיע הכי הרבה פעמים "ישראל", יש בהמשך פרשתנו הפסוק בתורה שבו מופיע הכי הרבה פעמים שם הוי' ב"ה – ארבע פעמים בפסוק אחד: "על פי הוי' יחנו ועל פי הוי' יסעו את משמרת הוי' שמרו על פי הוי' ביד משה". מכאן שה' מחבב את ישראל בנו (בתורתו – "אורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד") יותר מאשר מחבב את שמו – את "ישראל" הוא מזכיר חמש פעמים בפסוק אחד ואילו את שמו "הוי'" הוא מזכיר ארבע פעמים בפסוק אחד (הכל בסוד "בהעלתך את הנרת" – העלאת "נר ישראל" ו"נר הוי'" עד שתהא שלהבת עולה מאליה, ה מעלות לישראל כנגד ה שמות דנשמה נרנח"י ו-ד מעלות להוי' כנגד ד עולמות אבי"ע שבהם מתגלה הוי', וד"ל). ועוד, ה פעמים ישראל כנגד ה אותיות ישראל ו-ד פעמים הוי' כנגד ד אותיות הוי'.

ה פעמים ישראל ו-ד פעמים הוי' = 2809 = גן (סדרים דאורייתא; "משם רעה אבן ישראל", אב ובן – "בני בכרי ישראל") בריבוע!

ה ו-ד הוא בסוד המבואר בכתבי האריז"ל בענין מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים (מלחמה הרומזת למלחמות ה' שילחם מלך המשיח, כמבואר ברמב"ן) – ארבעת המלכים הם כנגד ארבע אותיות השרש של שם הוי' ב"ה דשם בן וחמשת המלכים הם כנגד חמש אותיות המילוי של שם בן (שם המלכות, ששם נלחמים המלכים אלו מול אלו): ארבע אותיות השרש = 26, וכן חמש אותיות המילוי = 26. בשרש העליון היינו סוד שני שמות הוי' ב"ה שלפני יג מדות הרחמים: "הוי' [פסיק טעמא, סוד הצמצום בין השרש למילוי – השרש בסוד מלכות דאין סוף שלפני הצמצום והמילוי בסוד הרשימו הממלא את החלל מקום פנוי שלאחר הצמצום, וד"ל] הוי' אל רחום וחנון וגו'".

ובעבודת ה': הפסוק שבו מופיע ישראל ("בני ישראל" רומז לשם בן כנ"ל) חמש פעמים – "ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש" – מתאר את העלאת ("בהעלתך") הלוים, הגבורות דקדושה מתוך בני ישראל לשרת את הכהנים, החסדים, ולכפר על ישראל ("תפארת ישראל"). היינו העבודה של "לאכללא שמאלא בימינא" (להכליל השמאל בימין = תריג, שלמות ותכלית כל התורה כולה, והכל בלהב [ראשי התבות של להכליל השמאל בימין] בסוד "שלהבת העולה מאליה"). ובכללות הוא ענין העבודה דתיקון המדות והמתקת הדינים בנפש האדם (לא לכעוס כלל ועיקר, סוד גילוח שערות הלוים, סערת הרוח של הלוים, רק לשיר בהתלהבות רבה על הקרבן, בהתקרבות כל הכחות והחושים לה' יתברך בתנועה של רצוא הכפופה לתנועת השוב של הכהנים – "לא תהו [רצוא] בראה לשבת [שוב] יצרה").

הפסוק "על פי הוי' יחנו ועל פי הוי' יסעו את משמרת הוי' שמרו על פי הוי' ביד משה" מתאר את גילוי ההשגחה הפרטית מאתו יתברך – "מהוי' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ [כאשר שומר את משמרת ה' על כל צעד וצעד, מתגבר והולך מצעד לצעד, וד"ל]" – ועבודת הבירורים בהליכתו במדבר העמים מקום נחש שרף ועקרב כו'.

נמצא שהפסוק הראשון מדבר מגילוי אור ה' בנפש ישראל ("כי מתוק האור" בהמתקת כל הדינים בנפש), ואילו הפסוק השני מדבר בגילוי אור ה' בעולם החיצוני ממש, הרומז לתכלית הכוונה של בריאת העולם הזה התחתון שאין תחתון למטה ממנו, להפוך את העולם הזה הגשמי והחומרי לדירה לו יתברך כאשר הולך היהודי תדיר "על פי הוי'" ("על פי הוי'" = גבורה = יראה = ו בחזקת ג, סוד מדת לוחות הברית ההולכים לפני בני ישראל במדבר, וד"ל).

ארבעת המלכים מנצחים את חמשת המלכים עד שבא אברהם אבינו – "אב המון גוים" ובן לקדוש ברוך הוא – ומנצח את ארבעת המלכים (על מנת להציל את לוט, העלאת שם מה). והוא סוד שם מה (אברהםאבר מה) המתקן את שם בן (השרש והמילוי) כנודע. והוא סוד "נצחוני בני נצחוני" (ביטוי לחבת ישראל יותר מחבת שם הוי' ב"ה כנ"ל; והיינו מה שנוסף לאברם האות ה דווקא, סוד שרש ה המלכים, שרש ישראל, שבא לתבוע את עלבונם ולהלחם בעדם נגד ארבעת המלכים), וד"ל.

אין תגובות: