10 ביוני 2008

פרשת בהעלותך - יום רביעי

ד. "וידבר הוי' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות".

ופירש רש"י: "'בהעלותך'. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. 'בהעלותך'. על שם שהלהב עולה כתוב בהדלקתן לשון עליה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה, ועוד דרשו רבותינו מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב. 'אל מול פני המנורה'. אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגוף של מנורה. 'יאירו שבעת הנרות'. ששה שעל ששת הקנים שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי ולמה כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך".

יש לומר שעל ידי שחלשה דעתו של אהרן, והגיע לשפלות אמיתית (אהרן בהוד, עמק תחת), זכה להעלות את הנרות – נשמות ישראל (כפי שכלולות בו, בהיותו שושבינא דמטרוניתא) – עד שתהא שלהבת (גלגול הבל בשת, כפי שנתקן במשה אחיו, וד"ל) עולה מאליה. על ידי שמגיעים למדת אין זוכים לעבודה בדרך ממילא. כל מי שעדיין בבחינת יש (יש מי שאוהב כו') צריך לעבוד את ה' יתברך ביגיעה רבה, יגיעת בשר ויגיעת נפש, לבטל את היש. אך בהגיעו למדת אין, נעשה בסוד "אני אמרתי אלהים אתם", אלהים אותיות מאליה. "אני אמרתי אלהים אתם" – אין בדילוג שוה (ב-יג אותיות, מספר השראה) למפרע, ודוק. האותיות שבין אותיות אין – יאמרת אלהים = שלהבת – "שלהבת עולה מאליה".

"חייך שלך גדולה משלהם" רומז לנרות חנוכה הנוהגים לעולם (ראה רמב"ן). רמז לדבר: ב"בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" – אפשר להוציא ד פעמים תבת "הנרות" [יש כאן כב אותיות "הנרות", ודוק], ובהיות "מיעוט רבים שנים" יש כאן שמונה נרות – שמונת הנרות של חג החנוכה (שלמעלה מהטבע, לנצח את חכמת יון, ודוק). פרשת בהעלותך היא הפרשה ה-לו בתורה, כנגד לו נרות חנוכה, דמעלין בקדש – סוד "בהעלתך את הנרות" (ראה בעל הטורים) – מ-א עד ח (המשולש של ח) = לו. "חייך שלך גדולה משלהם" = בית המקדש (המשולש של אם כנודע). ראשי התבות – ח ש ג מ = 351, המשולש של 26, שם הוי' ב"ה. האותיות שבאמצע התבות (בעלות מספר לא זוגי של אותיות) – ל ו ל = 66 = המשולש של 11 (וה של שם הוי') = היה הוה יהיה (יחד עם 351 = 417 = זית = שמן זך) "שלך גדולה משלהם" = "ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור".

"בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" = 3796 = הוי' פעמים עולם (= "הוי' נסי", שם המזבח שעשה משה לאחר מלחמת עמלק = חכמה חכמה – "חכמות בחוץ תרונה", וד"ל; בדילוג תבות: בהעלתך הנרת מול המנורה שבעת = 2336 = 32 פעמים חכמה, לב נתיבות פליאות חכמה, את אל פני יאירו הנרות = 1460 = 20 פעמים חכמה; חלוקה זו היא ל-י פעמים עולם ו-הוה פעמים עולם, או ל-יו פעמים עולם ו-הה פעמים עולם, ודוק). שבעת הנרות רומזים לשבעה כוכבי לכת (ראה בעל הטורים): שבתאי צדק מאדים חמה נגה כוכב לבנה = 1248 = כוכב פעמים הוי' ב"ה. וביחד עם 3796 הנ"ל עולה הכל צדק פעמים הוי' – צדק הוא כוכבו של אברהם אבינו ע"ה כנודע, ו"צדק מלכותא קדישא" (אברהם צדק = טוב פעמים הוי' ב"ה).

אין תגובות: