10 ביולי 2008

פרשת בלק - יום חמישי

ה. למדנו שבלעם הוא כנגד מח הדעת (הנשבר). והנה, בלעם דעת (סוד ערב רב, שקבל משה, ראש בני ישראל דדור דעה, היינו סוד דעת משה – דעת המכריע – והיינו ששרש משה ובחינתו העצמית היא חכמה עילאה דאצילות, "מן המים משיתהו" כנ"ל, אך הוא נשלח מאת ה' יתברך להיות רעיא מהימנא לישראל צאן קדשים, לפרנס את אמונת העם הירושה מאבות העולם בדעת, סוד ירידת המן לישראל במדבר בזכות משה דווקא, והיינו שבלעם הוא ה"לעומת זה של משה" כנ"ל. ובהיות הדעת גם הגשר בין המוחין למדות מובן למה בלעם הוא גם ה"לעומת זה" של אברהם כנ"ל, וד"ל) = יתרו חותן משה. שניהם – בלעם ויתרו – היו באותה עצה, ד"אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי סימאי שלשה היו באותה עצה, אלו הן: בלעם איוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג איוב ששתק נידון ביסורין ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזית, שנאמר 'ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים סוכתים המה הקינים הבאים מחמת אבי בית רכב' וכתיב 'ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים'".

נמצא שיתרו, סוד "כיתרון האור מן החשך" (שיתר פרשה אחת בתורה, ובאמרו "ברוך הוי'" העלה הרבה ניצוצות קדושים); וכן בנוגע לפרשתנו – משה חתן יתרו יתר ספר שלם והכלילו בספרו הוא – פרשת בלעם, ודוק) הוא תיקון ועלית השנים האחרים – בלעם (הרשע) ואיוב (הבינוני). ביחד עם משה, משה דעת בלעם (משה יתרו) = 961 = אל בריבוע. והנה, משה דעת = דעת המכריע = אחדות פשוטה = רשע גמור ("את זה לעומת זה עשה האלהים")! נמצא שבלעם רשע גמור ("נאם הגבר וגו'", גבר ראשי תבות בלעם רשע גמור) = 961 = לא בריבוע, וד"ל.

והנה בלעם בן בעור הוא סוד בלע בן בעור כנ"ל. בלע במילוי – בית למד עין = 616 = יתרו = דעת בלעם כנ"ל. סופי התבות של מילוי בלע הוא דתן, שחלק על משה רבינו במחלוקת קרח וכל עדתו (והוא ה"לעומת זה" הנצב מול משה רבינו לחלוק עליו תמיד מקדמא דנא, עוד לפני יציאת מצרים, אותו רשע שאמר לו משה "למה תכה רעך" ולבסוף מתוך רשעתו הבין וידע משה את הצדק והתכלית האלוקית שבגלות מצרים – "אכן נודע הדבר", כפירש"י עיי"ש; בכל התורה כולה יש רק שתי פעמים "אכן": "אכן יש הוי' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" "אכן נודע הדבר", כל "אכן" קשור לסוד הדעת, ו-ב פעמים "אכן" = בלעם, קליפת הדעת שכנגד משה [ואברהם], וד"ל).

אין תגובות: